Regulamin

utworzone przez | Dec 12, 2016 |

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej MyWheels przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android (dalej: „Aplikacja”).

1.2. Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

1.3. Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest Janka-Group sp. z o. o. z siedzibą w Rysie , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000508031, NIP: 8222347197 (dalej: „Operator Aplikacji”).

1.4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:

a. odczytywaniu i usuwaniu błędów komputera pokładowego (EKU),
b. rejestrowaniu tras przejazdu z parametrami pracy samochodu,
c. zapisywaniu kosztów eksploatacji samochodu,( dziennika paliwowego i serwisowego) oraz historii błędów komputera pokładowego,

1.5. dane, z jakimi parametrami pracuje silnik i układ paliwowy samochodu są przekazywane użytkownikowi na żywo.

1.6. właściciel aplikacji zastrzega sobie brak odpowiedzialności, jeżeli dany model nie wyświetla konkretnego parametru silnika i układu paliwowego ze względu na fakt, iż każdy użytkownik może otrzymać różne dane, w zależności od roku produkcji i modelu samochodu.

1.7. przez pojęcie parametry pracy samochodu należy rozumieć parametry dotyczące pracy układu napędowego, układu elektrycznego, układu zasilania, układu przeniesienia napędu, układu chłodniczego oraz układu silnika.

1.8. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:

a. Google Play Store (dla systemu Android)

1.9. Pobranie Aplikacji z w/w sklepu, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne.

1.10. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator Aplikacji zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych lub aplikacji do tego dedykowanych.

1.11. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, rozwiązania mapowe i nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora Aplikacji lub jego partnerów biznesowych.

 

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

2.1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

2.2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

a. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play Store – Android w wersji minimum 4.0,

2.3. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy urządzeń mobilnych, na których aplikacja preinstalowana była fabrycznie, a Operator wyraził na to zgodę.

2.4. Do uruchomienia i pełnego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:

a. skaner OBD II łączący się z telefonem poprzez protokół bluetooth.
b. aktywną usługę lokalizacyjną z wykorzystaniem systemu GPS.

2.5. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji użytkownik może podać unikalny nick (nazwa użytkownika), pod którym będzie w niej występował. Każdy użytkownik może jednocześnie korzystać z jednego nicku, albo użytkować aplikację korzystając z opcji „wypróbuj” – zakłada pełną funkcjonalność poza możliwością przejrzenia historii przejazdów

 

III. OPCJONALNE FUNKCJE APLIKACJI

3.1. Użytkownik może zintegrować Aplikację ze swoim kontem na portalu społecznościowym – Facebook oraz poprzez serwis google.com. Integracja taka jest jednak opcjonalna i nie ogranicza pozostałych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

3.2. Integrację Aplikacji, o której mowa w punkcie powyżej, użytkownik może aktywować, jak również dokonać jej dezaktywacji, w dowolnym czasie.

 

IV. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

4.1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

4.2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

a. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
b. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora Aplikacji, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
c. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

4.3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

5.1. Operator Aplikacji prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

5.2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,
b. szkody, utracone korzyści powstałe na skutek czynu niedozwolonego popełnionego przez użytkownika Aplikacji w trakcie korzystania z Aplikacji
c. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji;
d. uszkodzenia powstałe w systemie samochodu spowodowane kasowaniem błędów komputera pokładowego
e. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

5.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

 

VI. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

6.1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

6.2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora Aplikacji, a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

6.3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Janka-Group sp. z o. o. z siedzibą w Rysie

7.2. Janka-Group sp. z o. o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

7.3. Janka-Group sp. z o. o. zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

7.4. Dane osobowe zbierane są przez Janka-Group sp. z o. o., w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z aplikacji mobilnej MyWheels oraz w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych, na co Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża swoją zgodę. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

7.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z aplikacji mobilnej MyWheels. Parametry samochodu mogą być przedmiotem obrotu.

7.6 Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

VIII. REKLAMACJE

8.1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora Aplikacji na adres poczty elektronicznej [email protected], w terminie 14 dni od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia.

8.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji.

8.3. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator Aplikacji rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator Aplikacji zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

8.4 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym według właściwości ogólnej.

 

IX. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

9.1. Operator Aplikacji ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.

9.2. Operator Aplikacji zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.mywheels.pl lub jej podstronach oraz bezpośrednio w aplikacji.

 

X. NEWSLETTER

10.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Janka-Group sp. z o. o. z siedzibą w Rysie.

10.2. Dane osobowe zbierane są w celu świadczenia usługi Newsletter, w związku z którą Janka-Group sp. z o. o. pozyskuje od osób zainteresowanych adresy poczty elektronicznej. W celu zapisania się na Newsletter należy wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany i odpowiednie zaznaczenie pola wyboru – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

10.3.Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania

10.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi „Newsletter”

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11.2. Regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2017